สร้างรั้วอย่างไรไม่มีปัญหา
หลายท่านอาจมีคำถามเรื่องการทำรั้วบ้านที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านหรือที่ดินของท่านเอง และที่ดินของเพื่อนบ้าน

เช่น ควรจะสร้างอะไรก่อนระหว่างบ้านกับรั้วบ้าน หรือ ควรทำสิ่งใดก่อนระหว่างรั้วบ้านกับการถมดิน ?

ไม่ว่าจะเป็นรั้วกำแพง รั้วตาข่าย รั้วไม้ ไม่ควรทำก่อนการสร้างบ้านหรือถมดิน เพราะการที่ยังไม่สร้างบ้าน หมายถึงยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระดับ ซึ่งอาจเกิดปัญหากับรั้วที่สร้างไว้ได้ ส่วนการทำรั้วก่อนถมดินก็จะส่งผลให้รั้วเสียหายได้จากการที่นำดินมาถมใส่ภายหลัง เพราะเกิดแรงดันจากดินไปที่รั้ว

แต่หากเป็นที่ดินว่างเปล่า ต้องการแสดงอาณาเขต ป้องกันมิให้คนภายนอกเข้าไปใช้ประโยชน์ เช่น นำขยะไปทิ้ง ขอแนะนำให้ทำรั้วที่ไม่ถาวร เช่น รั้วตาข่ายธรรมดา ซึ่งราคาไม่สูงมาก ติดตั้งง่าย และรื้อถอนไม่ยุ่งยาก

คำถามต่อมา คือ เมื่อมีบ้านแล้ว อยากสร้างรั้วบ้าน ต้องขออนุญาตหน่วยงานใดหรือไม่ ?

คำตอบคือ ขอให้พิจารณาดูเขตที่ดิน หากที่ดินติดรั้วเป็นเพื่อนบ้าน ท่านสามารถพูดคุยกับเพื่อนบ้าน และร่วมกันก่อสร้างรั้วได้ โดยให้รั้วนั้นอยู่บนกึ่งกลางเส้นบอกเขตบนหมุดบอกเขต และถือว่าใช้งานร่วมกัน แต่หากที่ดินติดรั้วเป็นที่สาธารณะ เช่น ถนน ซอย ก็จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบก่อน

กรณีที่บ้านของท่านตั้งอยู่บนมุมถนน และต้องการทำรั้ว ให้พิจารณาลักษณะความแคบกว้างของมุมนั้นด้วยว่าเข้าเกณฑ์ต้องทำรั้วเป็นแนวเส้นตัดมุมด้วยหรือไม่ เพื่อมิให้บดบังทัศนวิสัยการขับขี่ของผู้ใช้ถนน โดยที่พื้นที่ว่างบริเวณมุมยังคงเป็นของเจ้าบ้าน ท่านคงจะเคยเห็นรั้วบ้านในลักษณะนั้นมาแล้ว ซึ่งหลายแห่งมักทำเป็นรั้วตาข่ายตรงแนวรั้วบริเวณนั้น เพื่อให้คนในบ้านมองออกไปเห็นเนื้อที่ด้านนอกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

สิ่งที่ควรคำนึงก็คือ การทำรั้วบ้านของท่านต้องยึดหมุดบอกเขตเป็นหลัก โดยกำหนดแนวฐานรากของรั้วเอาไว้หลังเส้นแบ่งบนหมุด ไม่ว่าจะเป็นรั้วตาข่าย รั้วคอนกรีต หรือรั้วไม้ และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ริมนอกของรั้วบ้านท่านต้องตรงกับแนวเส้นแบ่งเขตบนหลักหมุดพอดี ไม่ล้ำเข้าไปในเขตเพื่อนบ้าน ซึ่งมักทำให้ก่อปัญหาตามมา

ท้ายที่สุด การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับเพื่อนบ้านและสมาชิกในชุมชนเดียวกันด้วยน้ำใจไมตรี ย่อมนำไปสู่ความสงบสุขดังที่ทุกคนคาดหวัง เรื่องของรั้วบ้านจึงควรเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อบอกอาณาบริเวณของบ้านแต่ละหลังเท่านั้น โดยที่มิตรภาพและความผูกพันระหว่างกันยังดำเนินไปด้วยดี